การมอบเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอเมืองมุกดาหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร และผู้แทนจากหลายหน่วยงาน ออกมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินปรับสภาพแวดที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย นายเสวย ทัดศรี...

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนคำหอย

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนคำหอย ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐...

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนสามัคคีธรรม

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนสามัคคีธรรม ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐...

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนศรีพัฒนา ๒

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนศรีพัฒนา ๒ ตั้งแต่เวลา...

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนศรีพัฒนา ๑

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนศรีพัฒนา ๑ ตั้งแต่เวลา...

ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนศรีมุกดาหาร ๒

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนศรีมุกดาหาร ๒ ตั้งแต่เวลา...

ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนศรีมุกดาหาร ๑

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนศรีมุกดาหาร ๑ ตั้งแต่เวลา...

ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ -...

งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร นำคณะหัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ทำวัตรเย็น รับฟังธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร นำคณะหัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันมุกดาหาร
- Advertisement -