ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้พิการ, คนชราและผู้ป่วยติดเตียง

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​ ฝ่ายปกครอง​ สำนักปลัดเทศบาล​ ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค​ ๔ สาขาจังหวัดมุกดาหาร​ จัดหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Unit ร่วมออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้พิการ, คนชราและผู้ป่วยติดเตียง​ ประกอบไปด้วย​...

การประชุมคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรี เพื่อเป็นผู้แทนระดับจังหวัด

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรี เพื่อเป็นผู้แทนระดับจังหวัดไปคัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าวชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองมุกดาหาร

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอำเภอเมืองฯ ปลัด อปท.ในเขตอำเภอเมืองฯ ท้องถิ่นอำเภอเมืองฯ...

ฉีดล้างทำความสะอาด และฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid – 19 ณ ตลาดสดเทศบาล ๑

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งานรักษาความสะอาดและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดล้างทำความสะอาด และฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid - 19 ณ ตลาดสดเทศบาล ๑

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำจัดผักตบชวา เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานวันลอยกระทง

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำจัดผักตบชวา เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานวันลอยกระทง ของชุมชน ที่ท่าน้ำห้วยแข้. วัดป่าศรัทธาธรรม จ.มุกดาหาร

งานกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดคำสายทอง

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในงานกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดคำสายทอง จ.มุกดาหาร

ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพ/กล่องยังชีพ พร้อมเงินสดให้แก่ผู้พิการทางสายตา ในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพ/กล่องยังชีพ พร้อมเงินสดให้แก่ผู้พิการทางสายตา ในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหารที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ในการเตรียมการจัดกิจจกรรมเปิดเมืองจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมบ้านสวย เมืองสะอาด

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ในการเตรียมการจัดกิจจกรรมเปิดเมืองจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมบ้านสวย เมืองสะอาด ณ ห้องประชุม ชั้น ๒...

พิธีรับมอบถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้พิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้พิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะได้นำส่งมอบต่อให้แก่ผู้พิการดังกล่าว และรายงานผลการส่งมอบให้จังหวัดมุกดาหารทราบต่อไป

พบปะกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ วัดคำสายทอง เพื่อร่วมให้กำลังใจ และรับลงทะเบียนเบี้ยยังชัพเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุ และลงทะเบียนเบี้ยยังชัพผู้พิการ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดคำสายทอง

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นตัวแทนลงพบปะกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ วัดคำสายทอง เพื่อร่วมให้กำลังใจ และรับลงทะเบียนเบี้ยยังชัพเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุ และลงทะเบียนเบี้ยยังชัพผู้พิการ ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดคำสายทอง จ.มุกดาหาร
- Advertisement -