โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์และถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ...

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓

ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมามุกดาหาร

๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมามุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร

ประชุมหารือและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม

๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม รายการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงบประมาณ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยผ่านระบบประชุมทางไกลทาง Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) อัดวีดีโอเข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๒๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร คณะครู ในการให้กำลังใจครู นักเรียน โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) อัดวีดีโอเข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร...

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเยี่ยมให้กำลังใจ คณะ หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ที่มารับบริการการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมคณะ สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล เยี่ยมให้กำลังใจ คณะ หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ที่มารับบริการการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน...

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโควิด-19 (Emergency Operation Center, EOC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมร่วมกับร.พ.มุกดาหาร สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโควิด-19 (Emergency Operation Center, EOC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล...

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาล ได้มีวาระในการประชุมพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕...
- Advertisement -