ประชุมผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังแนวทางในการจัดตั้งวางขายสินค้าที่ตลาดราตรี เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัดมุกดาหาร

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต. วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังแนวทางในการจัดตั้งวางขายสินค้าที่ตลาดราตรี เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัดมุกดาหาร ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่​ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๓.๒๐ น.​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องฯ ร่วมต้อนรับคณะ​กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๕ ในการลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ร่วมกับกองช่างและประธานชุมชน ในการเช็คระบบเสียงตามสายของชุมชน

เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้มอบนโยบายให้งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ร่วมกับกองช่างและประธานชุมชน ในการเช็คระบบเสียงตามสายของชุมชน ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆได้อย่างทั่วถึง

โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร​สมาชิกสภาเทศบาล ​พนักงานเทศบาล​

ันที่​ ๔ ธันวาคม​ ๒๕๖๒​ เวลา​ ๐๙.๓๐​ น.​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​และประธานสันนิบาตเทศบาล​ จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร​สมาชิกสภาเทศบาล ​พนักงานเทศบาล​ ตลอดจนผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล​ ​ประจำปี​๒๕๖๒​ ของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ณ​ ห้องดุสิตา​ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์​ จังหวัดมุกดาหาร

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓ เพื่อจะได้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของอำเภอและจังหวัดต่อไป

โครงการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาแกนนำสมาชิกให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น ม. ๑ - ม. ๕ ตามโครงการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมุกดาหาร ระหว่างวันที่...

ทำการฉีดล้างตลาดสดเทศบาล ๑ ตลาดสดเทศบาล ๒

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายงานรักษาความสะอาดและงานป้องกัน ทำการฉีดล้างตลาดสดเทศบาล ๒ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19

กิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B,C ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B,C ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งในตับ

จุดคัดกรอง เจลล้างมือ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบากของเชื้อโรคโคโรนา (COVID-19)

เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้กอง/ฝ่าย/งาน ดำเนินการจัดจุดคัดกรอง เจลล้างมือ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบากของเชื้อโรคโคโรนา (COVID-19) ณ อาคารเทศบาลเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

มอบจักรยาน จำนวน ๑๐ คัน ให้กับกาชาดจังหวัดมุกดาหาร​ ใน “วันรวมน้ำใจ ชาวมุกดาหาร” ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฯ มอบจักรยาน จำนวน ๑๐ คัน ให้กับกาชาดจังหวัดมุกดาหาร​ ใน “วันรวมน้ำใจ ชาวมุกดาหาร” ประจำปี ๒๕๖๓...
- Advertisement -

Latest article

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ซอยบัณฑิษฐ์และซอยประชาร่วมใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงิน-ซอยบัณฑิต-1ดาวน์โหลด ร่างTOR-บัณฑิต-1ดาวน์โหลด ปร.-456ดาวน์โหลด รายละเอียดการคำนวณ-ซอยบันฑิตดาวน์โหลด แบบแปลนผิวฯ-บัณฑิตดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ซอยตาดแคน ๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด ประกวดราคาฯ-ซอยตาดแคน-22-1ดาวน์โหลด ประกวดราคาฯ-ซอยตาดแคน-22-2ดาวน์โหลด ตารางตาดแคน-22ดาวน์โหลด สรุปลผลราคากลางตาดแคน-22ดาวน์โหลด