ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ร่องปอ (ข้างสวนสาธารณะ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดระบบระบายน้ำ-ร่องปอดาวน์โหลด ตารางแสดงวงเงิน-ร่องปอดาวน์โหลด ร่าง-TOR-ร่องปอดาวน์โหลด แบบแปลน-21-แผ่น-ร่องปอดาวน์โหลด รายงานค่าดำเนินการค่าเสื่อม-รางระบายน้ำร่องปอดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ร่องปอ (ข้างสวนสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างฯ-ร่องปอดาวน์โหลด รายงานค่าเสือมและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรกล-ร่องปอ-ดาวน์โหลด ร่างฯ-TOR-ร่องปอดาวน์โหลด
- Advertisement -