การรับสมัคร​​ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร (วันแรก)

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วันแรก) การรับสมัคร​​ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ระยะสั้นและระยะยาวกับทางโรงฆ่าสัตว์

​๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวสุ กาญจนกุล รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ รับการประสานงาน เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร และสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร...

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในรับสมัครและจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ให้มีความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีคณะกรรมการการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร (ชั้น...

การดำเนินโครงการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ​ ในปีงบประมาณ​ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่​ ๑ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๔​ เวลา​ ๑๓.๓๐ น.​ นายวสุ​ กาญจนกุล​ รักษาการปลัดเทศบาล​ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ ทำหน้าที่ต้อนรับ​ นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนางสาววรรณศรี พิเมย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จาก สำนักงาน​...

การเปิดการรับตรวจสอบด้านการคลัง

๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดการรับตรวจสอบด้านการคลัง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร นางมณีรัตน์ ภาวศิลป์ พร้อมเจ้าหน้าที่ แจ้งการตรวจสอบในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันที่​ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๐๘.๐๐ น.​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ มอบหมายให้ ดาบตำรวจวิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะหัวหน้าส่วนฯ​ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี...

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่​ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๐๘.๐๐ น.​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนฯ​ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมกับประชาชน ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร...
- Advertisement -

Latest article

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ซอยบัณฑิษฐ์และซอยประชาร่วมใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงิน-ซอยบัณฑิต-1ดาวน์โหลด ร่างTOR-บัณฑิต-1ดาวน์โหลด ปร.-456ดาวน์โหลด รายละเอียดการคำนวณ-ซอยบันฑิตดาวน์โหลด แบบแปลนผิวฯ-บัณฑิตดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ซอยตาดแคน ๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด ประกวดราคาฯ-ซอยตาดแคน-22-1ดาวน์โหลด ประกวดราคาฯ-ซอยตาดแคน-22-2ดาวน์โหลด ตารางตาดแคน-22ดาวน์โหลด สรุปลผลราคากลางตาดแคน-22ดาวน์โหลด