การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เปิดโลกการศึกษา IFTE มุกดาหาร” โครงการ Innovation For ThaiEducation (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลด้านการพัฒนาการศึกษา ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เปิดโลกการศึกษา IFTE มุกดาหาร” โครงการ Innovation For ThaiEducation (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา...

ออกทำการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และช่วยเหลือประชาชนในจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกลมแรง

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต. วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกทำการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และช่วยเหลือประชาชนในจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกลมแรง เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนในชุมชนต่างๆ

ประชุมหารือร่วมกับทีมบูรณาการกลาง เพื่อพิจารณาหาแนวทางการชดเชยเงินที่ถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มิใช่งบประมาณตามแผนปฏบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมประชุมหารือร่วมกับทีมบูรณาการกลาง เพื่อพิจารณาหาแนวทางการชดเชยเงินที่ถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มิใช่งบประมาณตามแผนปฏบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Webex) ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ชุมชนตาดแคน๑ และชุมชนตาดแคน ๒

๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์และถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส...

ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ หมู่บ้านเพชรมุกดาวิลล่า

๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ หมู่บ้านเพชรมุกดาวิลล่า จากกรณีเหตุเพลิงไหม้บ้าน...

ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid -19 ณ พื้นที่เป้าหมาย บริเวณท้ายซอยข้างเรือนจำมุกดาหาร ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย

๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งานรักษาความสะอาดร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid -19 ณ พื้นที่เป้าหมาย บริเวณท้ายซอยข้างเรือนจำมุกดาหาร ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย เพื่อเป็นการป้องกันให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียง

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะที่ปรึกษา ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร โดยผ่านระบบประชุมทางไกล Aplication Zoom ชั้น ๔...

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ และนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์และถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองมุกดาหาร...

ทำการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง covid – 19 บริเวณเป้าหมาย ซอยตาดแคน ๒๒ ชุมชนตาดแคน ๒

๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยประธานชุมชนตาดแคน ๒ ทำการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง covid - 19 บริเวณเป้าหมาย ซอยตาดแคน ๒๒ ชุมชนตาดแคน...
- Advertisement -