ประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการในประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมุกดาหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/แผนงาน โดยมีคณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประชุมการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยประธานชุมชนทั้ง ๓๔ ชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

พิธีเปิดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๓

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร...

ประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖)

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาลพร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

ตรวจสอบร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบแนะนำ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถ

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น .เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบได้นำเจ้าหน้าที่เทศกิจ บูรณาการร่วมสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง อ.เมืองมุกดาหารและเจ้าหน้าที่ขนส่งมุกดาหาร ร่วมกันออก ตรวจสอบร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบแนะนำ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถ...

โครงการซ่อมจักรยาน และมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ณ ชุมชนตาดแคน ๓ ซอย ๑๓

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการซ่อมจักรยาน และมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ณ ชุมชนตาดแคน ๓ ซอย ๑๓ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อคัดเลือก ประธาน...

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

งานรักษาความสะอาดร่วมกับกองช่าง ในการพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะและตัดหญ้าบริเวณใหล่ทางชุมชนคำหอย

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานรักษาความสะอาดร่วมกับกองช่าง ในการพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะและตัดหญ้าบริเวณใหล่ทางชุมชนคำหอย ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ทำการฉีดล้างตลาดสดเทศบาล ๑ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายงานรักษาความสะอาดและงานป้องกัน ทำการฉีดล้างตลาดสดเทศบาล ๑ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19
- Advertisement -

Latest article

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีห้วหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายพยุงพงษ์ บุญเติม รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีห้วหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ...