ประชุมผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังแนวทางในการจัดตั้งวางขายสินค้าที่ตลาดราตรี เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัดมุกดาหาร

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต. วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังแนวทางในการจัดตั้งวางขายสินค้าที่ตลาดราตรี เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัดมุกดาหาร ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองมุกดาหาร

พิธีเปิดใช้สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เดิน วิ่ง ออกกำลังกาย

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดใช้สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เดิน วิ่ง ออกกำลังกาย โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการบริหาร ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตั้งจุดคัดกรองผู้มาซื้อสินค้าตลาดสดเทศบาล ๒

๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตั้งจุดคัดกรองผู้มาซื้อสินค้าตลาดสดเทศบาล ๒ โดยวัดอุณหภูมิ แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย และให้ล้างมือด้วยเจลเอลกอฮอล์ก่อนเข้าตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จัดระเบียบและทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดราตรีในการตั้งวางแผงขายอาหารและดอกไม้ตามล๊อคที่ทำขึ้นใหม่ให้มีการเว้นระยะห่างแต่ละร้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมชุดเทศกิจและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดระเบียบและทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดราตรีในการตั้งวางแผงขายอาหารและดอกไม้ตามล๊อคที่ทำขึ้นใหม่ให้มีการเว้นระยะห่างแต่ละร้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ทำการ ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ณ บริเวณตลาดราตรีและศาลหลักเมือง

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานรักษาความสะอาดร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการ ฉีดล้างทำความสะอาด พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ณ บริเวณตลาดราตรีและศาลหลักเมือง จังหวัดมุกดาหาร

จัดระเบียบตีเส้นล๊อคการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ที่ตลาดราตรี โดยให้พ่อค้าแม่ค้า ที่มาขายอาหาร ต้องตั้งวางแท่นหรือรถเข็นขายอาหาร ให้เว้นระยะห่างล็อคที่เทศบาลกำหนด

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ทำการจัดระเบียบตีเส้นล๊อคการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ที่ตลาดราตรี โดยให้พ่อค้าแม่ค้า ที่มาขายอาหาร ต้องตั้งวางแท่นหรือรถเข็นขายอาหาร ให้เว้นระยะห่างล็อคที่เทศบาลกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)ตามนโยบายและข้อสั่งการของนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ประธานชุมชนและ อสม. ทั้ง ๓๔ ชุมชน ได้ออกทำการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 2019 และแจกแอลกอฮอล์เจลให้กับประชาชนในเขตเทศบาล

๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนายสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ประธานชุมชนและ อสม. ทั้ง ๓๔ ชุมชน ได้ออกทำการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 2019 และแจกแอลกอฮอล์เจลให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
- Advertisement -

Latest article

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานกับบริษัท สมหวังเงินสั่ง สาขามุกดาหาร ลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่อมอบถุงยังชีพ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานกับบริษัท สมหวังเงินสั่ง สาขามุกดาหาร ลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงการเฝ้าระวังป้องกันชื้อไวรัส COVID -19

พิธีทำบุญหอประชุม 250 ปี บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญหอประชุม 250 ปี บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ทำการแพ็คถุงยังชีพที่รับมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมมอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการแพ็คถุงยังชีพที่รับมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมมอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากช่วงเฝ้าระวังไวรัส COVID-19