เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประชุมพ่อค้าแม่ค้าตลาดอินโดจีนที่จะทำการย้ายร้านค้าลงชั้นใต้ดิน ร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าฯ

0
315

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมรับฟังปัญหาจากพ่อค้าแม่ค้าตลาดอินโดจีนที่จะทำการย้ายร้านค้าลงชั้นใต้ดินตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติ ธรรมะและวัฒนธรรม กิจกรรมซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร พร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าตลาดอินโดจีน เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

IMG_3334.jpg IMG_3284.jpg IMG_3345.jpg IMG_3312.jpg IMG_3279.jpg