9

- Advertisement -

Latest article

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมวัย ประจำปี ๒๕๖๓

๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายอาหารและสินค้า เทศบาลเมืองมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายอาหารและสินค้า เทศบาลเมืองมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดทุ่นลอยน้ำแบบพกพา

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดทุ่นลอยน้ำแบบพกพา