โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง LTC ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ชุมชนศรีสุมังค์ ชุมชุนศรีบุญเรือง ๑ และชุมชนศรีบุญเรือง ๒

0
85

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการเชิงรุก และโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง LTC ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ชุมชนศรีสุมังค์ ชุมชุนศรีบุญเรือง ๑ และชุมชนศรีบุญเรือง ๒

IMG_7965.jpg IMG_7979-skylum.jpg IMG_8057.jpg IMG_8032-skylum.jpg IMG_8090.jpg