ประชุมชี้แจง-ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารและจัดการขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าฯ ให้ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล

0
83

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประธานชุมชน ๑๓ ชุมชน ร่วมกับบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด ประชุมชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

1002448_0.jpg 1002447_0.jpg 1002446_0.jpg