เทศบาลฯ ลงเตรียมพื้นที่สำหรับปรับสภาพบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ชุมชนศรีสุมังค์

0
40

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บวัสดุและทำความสะอาดเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปรับสภาพบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุชุมชนศรีสุมังค์ รายนางสร้อยมาลี ขันแข็ง

570219_0.jpg 570240.jpg