การประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สัมยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

0
74

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. การประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สัมยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

IMG_5607.jpg IMG_5621.jpg IMG_5666.jpg IMG_5676.jpg IMG_5643.jpg IMG_5682.jpg