ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
96