เทศบาลเมืองมุกดาหาร เข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน ชุมชนนาโปน้อย

0
75

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์พายุฝนเมื่อวันที่ผ่านมา ที่ชุมชนนาโปน้อย พบว่า มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายถูกพายุพัดหลังคา จำนวน ๔ หลัง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือรื้อซากปรักหักพังที่เกิดจากลมพายุพัดบ้านเรือน และดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านเรือนต่อไป

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้รายงานผลการดำเนินการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ บ้านเลขที่ ๒๒ ชุมชนนาโปน้อย ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร (พมจ.มุกดาหาร) จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ในการจัดซื้อวัสดุ และการดำเนินการซ่อมแซมบ้าน