ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

0
75

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตังปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และนายอดล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ โดยมี นายวีระพล เทพากรณ์ ผู้ช่วย สนง.ปภ.จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ สนง.ปภ.จังหวัดมุกดาหาร

4474624_0.jpg 197174_0.jpg 4474857_0.jpg 197176_0.jpg