ศปถ. เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๑๑-๑๗ เมษายน

0
190

วันที่ 11 เมษายน ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองมุกดาหาร กำหนดตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ บริเวณสามแยกถนนท่าเรือตัดกับถนนสำราญชายโขงเหนือ และบริเวณหน้าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

4434025_0.jpg 4431697_0.jpg 116454_0.jpg