การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

0
305

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร และหัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

S__121741331_0.jpg S__121741330_0.jpg