กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗

0
915

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร เวชกรรมสังคมโรงพยาบาลมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรเมืองมุกดาหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประธานชุมชน อาสาสมัครสัตวแพทย์ชุมชน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าอาคารท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

IMG_8504.jpg IMG_8478.jpg IMG_8481.jpg IMG_8530.jpg IMG_8540.jpg IMG_8381.jpg