วันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2567

0
125

43726.jpg

**ข้อควรปฏิบัติกับสัตว์ของท่านก่อนที่จะนำมาเข้ารับการผ่าตัด**
==>ให้สัตว์ของท่านอดน้ำ 6 ชั่วโมง , น้ำนม หรืออาหารอื่น ๆ อย่างน้อยที่สุด 12 ชั่วโมง ก่อนที่จะน้ำสัตว์มารับการผ่าตัดและนำสัตว์ของท่านมาเข้ารับการผ่าตัดทำหมันในวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 ณ อาคารท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร ถ.สองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ด้วยความปรารถนาดีจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ เทศบาลเมืองมุกดาหาร