ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (ครั้งที่ ๒)