การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

0
2017

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบล ปลัดเทศบาลเมือง ปลัดเทศบาลตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

S__26935357_0.jpg S__26935362_0.jpg S__26935360_0.jpg S__26935363_0.jpg S__26935364_0.jpg S__26935365_0.jpg