งานควบคุมโรคฯ ออกพ่นควันกำจัดยุงลาย ที่ชุมชนนาโปกลาง

0
5162

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลายร่วมกับ อสม.ชุมชนนาโปกลาง ณ ชุมชนนาโปกลาง เทศบาลเมืองมุกดาหาร