ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลรังแล้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

0
416

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย นายยุทธพร จีระออน รองปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองมุกดาหาร ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลรังแล้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ที่มาศึกษาดูงาน ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังแล้ง ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

4333714_0.jpg 4333727_0.jpg 4333834_0.jpg 4333729_0.jpg 4333721_0.jpg