ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองยโสธร อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

0
4729

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองยโสธร อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดระเบียบสังคม การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

4298688_0.jpg 4299385_0.jpg 4299386_0.jpg 4299309_0.jpg S__10444830_0.jpg