กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ศาลาวัดศรีมุกดาหาร

0
1356

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยกองสวัสดิการสังคม มอบหมายนักพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีชุมชนเข้าร่วม จำนวน ๔ ชุมชน ดังนี้ ชุมชนตาดแคน ๑ ชุมชนตาดแคน ๒ ชุมชนตาดแคน ๓ ชุมชนศรีมุกดาหาร ๑ ณ ศาลาวัดศรีมุกดาหาร

611663_0.jpg 611664_0.jpg