การประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

0
3937

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. การประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

IMG_3857.jpg IMG_3824.jpg IMG_3821.jpg IMG_3865.jpg IMG_3843.jpg