ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
230