ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
267