ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

0
9980

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) (กรณีเกษียณอายุราชการ) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

S__24084535_0.jpg S__24084537_0.jpg