การประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจีปี พ.ศ.๒๕๖๖

0
865

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. การประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจีปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

244569.jpg 244568.jpg 244575.jpg 244560.jpg 244558_0.jpg 244566.jpg