ต้อนรับคณะรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร

0
144

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การต้อนรับคณะรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และรายงาน เรื่อง การจัดระเบียบและการใช้พื้นที่ตลาดอินโดจีน ต่อคณะฯ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลผลการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง รวมถึงแผนการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒

3510015.jpg 3510031.jpg 3510024.jpg