การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

0
11466

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายสังข์ทอง พึ่งตน สมาชิกสภาเทศบาลเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พัฒนาการอำเภอฯ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หน.สำนักปลัด ผอ.กองยุทธศาสตร์ และหัวหน้าส่วนการ/งาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารท่าเทียบเรือท่าข้าม เทศบาลเมืองมุกดาหาร ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว

64309.jpg 64310.jpg S__24789009.jpg