การประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

0
10475

วันที่ ๕ เมษยน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร

35622097-7D8D-47D9-9852-0B9ABC9B58A5.jpg C8DDBF3B-5501-467E-BAD9-52C87618F02D.jpg F2072AF8-BB53-4066-9FE2-C54C4DD7E118.jpg 0B45C111-5F90-4231-BFFA-B2CC82D0989A.jpg