เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการตั้งวางสินค้าที่ตลาดสดเทศบาล ๑

0
2170

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการตั้งวางสินค้าที่ตลาดสดเทศบาล ๑ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดจำหน่ายสินค้าในตลาด

2.266764.jpg 3.266769.jpg