ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ซอยยุทธกาจ รวมถึงซอยข้างธนาคารกรุงไทย ชุมชนแก้วกินรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)