ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) ตามโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
849
ประกาศ-ร่าง-TORโครงการบริหารและการจัดการขยะ-ปี-65

PDF Embedder requires a url attribute ราคากลางโครงการบริหารฯจัดการขยะ