เทศบาลฯ ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการกู้ภัย มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร(ธงแดง)

0
614

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ มอบหมาย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมการกู้ภัย การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการกู้ภัย(เครื่องตัด ถ่าง) กรณีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร(ธงแดง) เพื่อฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

1.jpg 2-2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg