งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง ทำการลอกร่องรางระบายน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวก

0
393

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง ทำการลอกร่องรางระบายน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวก ป้องกันปํญหาน้ำท่วมขังระบายไม่ทันในช่วงหน้าฝน ณ บริเวณถนนวิวิธสุรการ จ.มุกดาหาร

2428716.jpg
2428717.jpg
2428738.jpg
2428741.jpg
2428742.jpg
2428744.jpg