การประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

0
309

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. การประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓

134792.jpg
134793.jpg
134794.jpg
134795.jpg
134796.jpg
134797.jpg
134798.jpg
134799.jpg
134800.jpg
134801.jpg