ประชุมหารือร่วมกับทีมบูรณาการกลาง เพื่อพิจารณาหาแนวทางการชดเชยเงินที่ถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มิใช่งบประมาณตามแผนปฏบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

0
380

๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมประชุมหารือร่วมกับทีมบูรณาการกลาง เพื่อพิจารณาหาแนวทางการชดเชยเงินที่ถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มิใช่งบประมาณตามแผนปฏบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Webex) ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

S__193348716f148af5c0e1a42.jpg