โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ชุมชนตาดแคน๑ และชุมชนตาดแคน ๒

0
752

๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์และถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ชุมชนตาดแคน๑ และชุมชนตาดแคน ๒ จังหวัดมุกดาหาร

558441.jpg
558442.jpg
558443.jpg
558444.jpg
558445.jpg