แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔ การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม

0
631