กิจกรรมตรวจนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
681

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ศพด.วัดบรรพตมโนรมย์ และ ศพด.วัดศรีบุญเรือง โดยมี นายวิทยา พันธุโคตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาในครั้งนี้

S__92749836.jpg S__92749837.jpg S__92749838.jpg S__92749839.jpg S__92749840.jpg S__92749841.jpg S__92749842.jpg S__92749843.jpg S__92749844.jpg S__92749845.jpg S__92749847.jpg S__92749848.jpg S__92749849.jpg