แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0
7

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 

ดัชนี/ตัวชี้วัดปี 2562 ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link
** กรุณาใช้ Firefox ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ **
ข้อมูลพื้นฐาน
O1   โครงสร้าง > แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
>ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
โครงสร้างองค์กร (คลิก)
O2 ข้อมูลผู้บริหาร >แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
>ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ >แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ (คลิก)

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน >แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
>มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
>เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563
แผนยุทธศาสตร์ (คลิก)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
>ที่อยู่หน่วยงาน
>หมายเลขโทรศัพท์
>หมายเลขโทรสาร
>ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
>แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ติดต่อ (คลิก)
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
>แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด (คลิก)
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

>แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
>เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
> ประกาศ (คลิก)
> ภาพกิจกรรม (คลิก)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A >แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web Bro
>สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
Q&A (คลิก)
O9 Social Network >แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook,Twitter,Insagram เป็นต้น
>สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
Social Network
แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี >แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
>มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดเนินการ เป็นต้น
>เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน > แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
>มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
>เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา 4 ปี 61-64 (ครั้งที่ 1)/ (ครั้งที่ 2)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
>มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
>เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
>มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ >แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
>มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ >แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
>เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563
> สถิติการให้บริการ (คลิก)
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ >แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
>เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E–Service >แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
>สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
> E-Service (AQA)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี >แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
>มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
>เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน >แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
>มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
>เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี >แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
>มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
>เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
งบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ >แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
>เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
  จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ >แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
>เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน ปี พ.ศ.2563
แผนจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน >แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
>มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการตัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
>จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
>เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563
การจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี >แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
>มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
>เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล >นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
>เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
>เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563

บทนำ (หลักการและเหตุผล)
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล >แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
>เป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
>เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
>หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
>หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
>หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
>หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
>หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
>เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี >แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
>เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ.2562
> เรื่องรายงานผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต >แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงา
>มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
> คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต >แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
>สามารถเข้าถึงหรือเชื่อโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี >แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
>มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการเสร็จแล้ว เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
>เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2563
> สถิติการร้องเรียน (คลิก)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น >แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
>สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางร้องเรียน (คลิก) – Q&A (คลิก)
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม >แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
>เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
การประชุมประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร >แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
>ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร >แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
>เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
>เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
> กิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านการคอรัปชั่น
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี >แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
>มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
>เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
> การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต (คลิก)
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต >แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
>เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
>เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
> รายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร >แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต อย่างชัดเจน
>เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
>โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตสู่องค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี >แสดงแผนการปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
>มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาน ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
>เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน >แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
>มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
>เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
แผน/ผลดำเนินการ
การป้องกันการทุจริต
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี >แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
>มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
>ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2562
การป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ>แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562
>มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู้การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
>มีมาตรฐานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล เป็นต้น
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน>แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
>มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
>เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563
>ผลคะแนนการประเมินคถณธรรมและความโปร่งใส​ ปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2563