เว็บไซต์หน่วยงานราชการ

สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยราชการอิสระ

สำนักราชเลขาธิการ http://www.ohmpps.go.th/
สำนักพระราชวัง http://www.palaces.thai.net/
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ http://www.onab.go.th
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
http://www.rdpb.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.nrct.go.th/
ราชบัณฑิตยสถาน http://www.royin.go.th/
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.police.go.th/
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน http://www.amlo.go.th/
สำนักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th/

สำนักนายกรัฐมนตรี : thaigov.go.th

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี http://www.opm.go.th/
กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค http://www.ocpb.go.th/
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี http://spm.thaigov.go.th/
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี http://www.cabinet.thaigov.go.th/
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ http://www.nia.go.th/
สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ http://www.nsc.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน http://www.ocsc.go.th/
สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) http://www.opdc.go.th/

กระทรวงกลาโหม : mod.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม http://www.mod.go.th/opsd/
กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม http://www.radc.go.th/
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก http://www1.mod.go.th/opsd/wvoweb/
กองบัญชาการทหารสูงสุด http://www.schq.mi.th/
กองทัพบก http://www.rta.mi.th/
กองทัพเรือ http://www.navy.mi.th/
กองทัพอากาศ http://www.rtaf.mi.th/
องค์การแบตเตอรี่ http://powerbattery.thaigov.net/
องค์การฟอกหนัง http://www.tto.or.th/

กระทรวงการคลัง : mof.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง http://palad.mof.go.th/
กรมธนารักษ์ http://www.treasury.go.th/
กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th/
กรมศุลกากร http://www.customs.go.th/
กรมสรรพสามิต http://www.exd.mof.go.th/
กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ http://www.privatisation.go.th/
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ http://www.pdmo.mof.go.th/
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง http://www.fpo.go.th/

กระทรวงการต่างประเทศ : mfa.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/web/1724.php
กรมการกงสุล http://www.consular.go.th/
กรมพิธีการทูต http://203.150.20.1/datapr/adt14.htm
กรมยุโรป http://203.150.20.1/datapr/adt15.htm
กรมวิเทศสหการ http://www.dtec.thaigov.net/
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ http://203.150.20.1/datapr/adt16.htm
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย http://203.150.20.1/datapr/adt17.htm
กรมสารนิเทศ http://203.150.20.1/datapr/adt18.htm
กรมองค์การระหว่างประเทศ http://203.150.20.1/datapr/adt19.htm
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ http://203.150.20.1/datapr/adt20.htm
กรมอาเซียน http://203.150.20.1/datapr/adt21.htm
กรมเอเชียตะวันออก http://203.150.20.1/datapr/adt22.htm
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา http://203.150.20.1/datapr/adt23.htm

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : mots.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา http://www.mots.go.th/office_secretary/secretary_index.asp
สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ http://www.mots.go.th/sport_recreation/sport_index.asp
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว http://www.tourism.go.th/

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : m-society.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.dsdw.go.th/
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว http://www.thaiwomen.net/
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ http://www.opp.go.th/

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : moac.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน http://www.rid.go.th/
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ http://www.cad.go.th/
กรมประมง http://www.fisheries.go.th/
กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th/
กรมป่าไม้ http://www.forest.go.th/
กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/
กรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/
กรมส่งเสริมการเกษตร http://www.doae.go.th/
กรมส่งเสริมสหกรณ์ http://www.cpd.go.th/
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม http://www.alro.go.th/
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ http://www.napsi.or.th/
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://www.oae.go.th/

กระทรวงคมนาคม : mot.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี http://www.md.mot.go.th/
กรมขนส่งทางบก http://www.dlt.mot.go.th/
กรมการขนส่งทางอากาศ http://www.aviation.go.th/
กรมทางหลวง http://www.doh.mot.go.th/
กรมทางหลวงชนบท http://www.dor.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร http://www.otp.go.th/

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : mnre.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง http://www.monre.go.th/product_4.html
กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th/
กรมทรัพยากรน้ำ http://www.dwr.go.th/
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://www.monre.go.th/product_9.html
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม http://www.oepp.go.th/

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : mict.go.th

สำนักงานปลัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กรมไปรษณีย์โทรเลข http://www.ptd.go.th/
กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/
สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://www.nso.go.th/

กระทรวงพลังงาน : energy.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ http://www.dmf.go.th/
กรมธุรกิจพลังงาน http://www.doeb.go.th/
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน http://www.dedp.go.th/
สำนักนโยบายและแผนพลังงาน http://www.eppo.go.th/

กระทรวงพาณิชย์ : moc.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ http://www.moc.go.th/thai/opsmoc/ops1/index.html
กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.moc.go.th/
กรมการค้าภายใน http://www.dit.go.th/
กรมการประกันภัย http://www.moc.go.th/thai/doi/
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ http://dtn.moc.go.th/
กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.org/
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://www.thairegistration.com/
กรมส่งเสริมการส่งออก http://www.depthai.go.th/

กระทรวงมหาดไทย : moi.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง http://www.dopa.go.th/
กรมการพัฒนาชุมชน http://www.cdd.moi.go.th/
กรมที่ดิน http://www.dol.go.th/
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย http://www.dpm.moi.go.th/
กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.thailocalgov.net/

กระทรวงยุติธรรม : moj.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ http://www.probation.go.th/
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ http://www.rlpd.moj.go.th/
กรมบังคับคดี http://www.led.go.th/
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน http://www.djop.moj.go.th/
กรมราชทัณฑ์ http://www.correct.go.th/
กรมสอบสวนคดีพิเศษ http://www.sid.moj.go.th/
สำนักงานกิจการยุติธรรม http://www.oja.moj.go.th/
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ http://www.cifs.moj.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
http://www.oncb.go.th/

กระทรวงแรงงาน : mol.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน http://www.doe.go.th/
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.dsd.go.th/
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th/
สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th/

กระทรวงวัฒนธรรม : m-culture.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม http://www.culture.go.th/ops/
กรมการศาสนา http://www.moe.go.th/webrad/
กรมศิลปากร http://www.finearts.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ http://www.culture.go.th/oncc/
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย http://www.culture.go.th/omac/

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : most.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี http://www.ops.go.th/
กรมวิทยาศาสตร์บริการ http://www.dss.go.th/
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ http://www.oaep.go.th/

กระทรวงศึกษาธิการ : moe.go.th

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี http://www.moe.go.th/websm/news-online.htm
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/OPS_Page/
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://www.onec.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://www.vec.go.th/

กระทรวงสาธารณสุข : moph.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์ http://www.dms.moph.go.th/
กรมควบคุมโรค http://www-ddc.moph.go.th/
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
http://203.157.19.1/dtam/
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://www.dmsc.moph.go.th/
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://hss.moph.go.th/
กรมสุขภาพจิต http://www.dmh.moph.go.th/
กรมอนามัย http://www.anamai.moph.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th/

กระทรวงอุตสาหกรรม : industry.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://www.diw.go.th/
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th/
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ http://www.dpim.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย http://www.ocsb.go.th/
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th/
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม http://www.oie.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน http://www.boi.go.th/