รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน