ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของไวรัสโควิด 19

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๑)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เรื่องการป้องกันการเผยแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๒)

ข้อกำหนด ออกตามความ ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๕)

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๖)

คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๘)

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องการป้องกันการเผยแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ ๙)

ประกาศศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด-๑๙ เทศบาลเมืองมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓