คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
01. คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ  
02. คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  
03. คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ  
04. คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์  
05. คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน  
06. คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ  
07. คู่มือสำหรับประชาชน การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง  
08. คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับร้องเรียนร้องทุกข์
 
คู่มือการปฏิบัติงานงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจำเป็นต้องมีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 
01 คู่มือการปฏิบัติงานรับร้องเรียนร้องทุกข์
02 แบบบันทึกร้องเรียนร้องทุกข์
03 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนการที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต
 
01 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ 
 
02 การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  เอกสาร ก.ฌ.3
 
03 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  เอกสาร ก.ฌ.8
 
04 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  เอกสาร ก.ฌ.1