คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
01. คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
02. คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
03. คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
04. คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
05. คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22  
06. คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  
07. คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21  
08. คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
09. คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน  
10. คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน  
11. คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
12. คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย  
13. คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
14. คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
15. คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
16. คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  
17. คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง)  
18. คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)  
19. คู่มือสำหรับประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับร้องเรียนร้องทุกข์
 
คู่มือการปฏิบัติงานงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจำเป็นต้องมีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 
01 คู่มือการปฏิบัติงานรับร้องเรียนร้องทุกข์
02 แบบบันทึกร้องเรียนร้องทุกข์
03 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนการที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต
 
01 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ 
 
02 การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  เอกสาร ก.ฌ.3
 
03 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  เอกสาร ก.ฌ.8
 
04 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  เอกสาร ก.ฌ.1