คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช