ประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร

0
326

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นผู้แทนเทศบาล ในการร่วมประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.และคณะ ที่มาตรวจติดตามและประเมินผลในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

– งานด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– งานด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร
– งานด้านการเสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– การติดตามปัญหาการปรับปรุงก่อสร้างตลาดอินโดจีนมุกดาหาร

เวลา ๑๐.๑๕ น. พล.ต.จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. และคณะ พร้อมตัวแทนหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงตรวจติดตามปัญหาการปรับปรุงก่อสร้างตลาดอินโดจีนมุกดาหาร เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการประเมินผลต่อไป

3.3612064.jpg 1.3612061.jpg 4.307584.jpg 521024.jpg